Bestuur

It nije bestjoer!!

Feanwâlden mei elkoar ien!

Sa as jo lêze koene yn it lêste nûmer fan it Dorpskompas sit der wer beweging yn Mei Elkoar Ien.

Op 9 desimber hiene wy as nij bestjoer ús earste gearkomste en kinne we alfêst ferklappe dat wy op 12 juni de rommelmerke ha en yn de wike fan 7 septimber 2020 wer in feestwike organisearje wolle, mei as tema “Nije Tiden”.

Wy soenen jimme en jimme buertgenoaten graach útdaagje wolle mei dit tema oan de slach te gean by de strjittefersiering en fersierde weinen. Fansels komme we dêr letter noch wiidweidich op werom.

Wy winskje elkenien in goed nijjier en stean iepen foar ideeën, jimme kin ús berikke op it e-mailadres bestuur@meifeanwalden.nl en fansels ek persoanlik benaderje.

Foto:

V.l.n.r. Douwe Oosterbaan, Anouska Klaver, Carolina Ros , Wietse de Vries, Kees Broersma, Teatske Walsweer, Jelmer de Jong, Grietje de Jong en Hendrik Draaijer.

Onze trotse sponsoren