Stichting Mei Elkoar Ien Feanwâlden, Feanwâldsterwâl e.o.

– Juli 2020 –

Beste dorpsgenoten,
Na het aflasten van meerdere evenementen en vakantie in eigen land is er de aankomende weken een lichtpuntje in Feanwâlden en omstreken, de KuierKlaverTocht! Lopen in grote groepen mag niet vandaar dat er gekozen is voor een alternatief.
Door gebruik te maken van de Wandelnet app, kan er elke week een route gedownload worden op de telefoon. Deze route is te verkrijgen door het scannen van de QR-codes bij het startpunt op de Koemarkt.
Er zijn in totaal 4 routes verdeeld over 4 weken om ervoor te zorgen dat het aantal wandelaars verdeeld worden over de dagen.
3 t/m 9 augustus Klaver Falom
10 t/m 16 augustus Klaver Noardburgum
17 t/m 23 augustus Klaver Feanwalsterwal
24 t/m 30 augustus Klaver Butenfjild
Verder zijn er ook leuke prijzen te winnen!
Houd onze Facebookpagina of website in de gaten voor verdere informatie.

 

 

Januari 2020 –

It nije bestjoer!!

Feanwâlden mei elkoar ien!
Sa as jo lêze koene yn it lêste nûmer fan it Dorpskompas sit der wer beweging yn Mei Elkoar Ien.

Op 9 desimber hiene wy as nij bestjoer ús earste gearkomste en kinne we alfêst ferklappe dat wy op 12 juni de rommelmerke ha en yn de wike fan 7 septimber 2020 wer in feestwike organisearje wolle, mei as tema “Nije Tiden”.

Wy soenen jimme en jimme buertgenoaten graach útdaagje wolle mei dit tema oan de slach te gean by de strjittefersiering en fersierde weinen. Fansels komme we dêr letter noch wiidweidich op werom.

Wy winskje elkenien in goed nijjier en stean iepen foar ideeën, jimme kin ús berikke op it e-mailadres bestuur@meifeanwalden.nl en fansels ek persoanlik benaderje.

 

Foto:

V.l.n.r. Douwe Oosterbaan, Anouska Klaver, Carolina Ros , Wietse de Vries, Kees Broersma, Teatske Walsweer, Jelmer de Jong, Grietje de Jong en Hendrik Draaijer.

afbeelding1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

– December 2019 –

Kerstwens – 2019

Kerstwens